PŁYTA FUNDAMENTOWA LEGALETT

  • Legalett (Gwarant) udziela 30 letniej gwarancji na płytę żelbetową wykonaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o projekt konstrukcyjny przygotowany przez Gwaranta.
  • Gwarancją objęte są wady fizyczne przedmiotu gwarancji ujawnione w okresie jej trwania.
  • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach.
  • Okres gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
  • Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej, normalnego zużycia obiektu lub jego części, uszkodzenia płyty wynikającego z jej nieprawidłowej eksploatacji lub mechanicznego uszkodzenia płyty czy zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika.
  • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku zwłoki zawiadomienia go przez Użytkownika o ich istnieniu, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia lub powiększyła istniejące wady.
  • Gwarant będzie uprawniony do odmowy świadczeń gwarancyjnych w przypadku nieuregulowania należności wynikających z umowy sprzedaży.
  • Podstawą zgłoszenia gwarancyjnego jest przedstawienie Gwarantowi poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej, ważnego dowodu zakupu oraz bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.